Общи условия

Общи условия за ползване на уеб сайта www.andseo.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Енд сео“ ЕООД, ЕИК 206279306 (наричано за краткост „ЕНДСЕО“) и Посетителите на уеб-сайта https://www.andseo.bg (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно ЕНДСЕО:

Наименование: „Енд Сео“ ЕООД
ЕИК: 206279306
Седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, район „Център“, ул. „Бузлуджа“ № 13, ет. м, офис 3
Данни за кореспонденция: Област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, район „Център“, ул. „Бузлуджа“ № 13, ет. м, офис 3, e-mail: office@andseo.bg

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19 факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Ендсео и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Ендсео.

(2) Изображенията в Сайта на Ендсео и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Ендсео не могат да бъдат използвани от трети лица без предварителното писмено съгласие на Ендсео.

(3) Всяко използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Ендсео, представлява нарушение, за което нарушителят носи, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) Ендсео предприема мерки, за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Ендсео не изпраща лични данни и лична информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Ендсео на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 6. (1) Ендсео предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до очакваните от Посетителите резултати.

(2) Ендсео не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Ендсео не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Ендсео по всяко време, като Ендсео ще публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия действат за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.